REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

RAJSKIE POLE BY KLAUDIA WABINSKA

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w zajęciach sportowych studia Rajskie Pole by Klaudia Wabinska, zlokalizowanego w Gostyniu, 63-800, przy ulicy Rynek 22, którego właścicielem jest Klaudia Wabinska (NIP firmy: 6961901813). 

1. W studiu Rajskie Pole by Klaudia Wabinska odbywają się zajęcia sportowe i taneczne oparte o konkretną technikę. 

2. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 

3. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową (rajskiepole@gmail.com), na Facebooku Rajskie Pole by Klaudia Wabinska lub telefonicznie (796569449). 

4. Karnet jest imienny i terminowy, a jego cena zależy od ilości wybranych wejść. 

5. Karnet jest ważny przez 30 dni od daty wykorzystania pierwszego wejścia. 

6. W przypadku, gdy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo do ich odrobienia w każdej innej grupie, w której będzie wolne miejsce, na poziomie adekwatnym do swojego. Należy zmieścić się w terminie ważności karnetu. Warunkiem takiej sytuacji jest poinformowanie studia o planowanej nieobecności minimum 24 h przed danym treningiem. 

7. Uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz miejsca w grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja obecności. 

8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie kursanci, którzy posiadają ważny, opłacony karnet. 

9. Karnet należy opłacić z góry – w przypadku przedłużania karnetu, należy płatność uregulować na ostatnich zajęciach poprzedniego karnetu. 

10.Kursant przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest do zgłoszenia w recepcji w celu weryfikacji karnetu. 

11.Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub studia. 

12. Studio ma prawo nie wpuścić na zajęcia osoby, która nie posiada ważnego (opłaconego) karnetu na owe zajęcia. 

13. Studio informuje, że dokona wszelkich starań w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zaleca się, aby nie pozostawiać 

wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych przedmiotów. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł prawa do odszkodowania w przypadku, gdy pozostawione bez nadzoru rzeczy zostaną uszkodzone lub zaginą, gdy nie dochował staranności w celu zabezpieczenia ich. 

14. Studio informuje, że dokona wszelkich starań w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadość uczynienia w przypadkach doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, doznanych w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. 

15. Kursant zobowiązuje się stosować do zaleceń instruktora, wykonywać pełną rozgrzewkę i przykładać staranność do wykonywanych ćwiczeń podczas całego treningu. 

16. W przypadku spóźnienia się na zajęcia i pominięcia elementów rozgrzewkowych lub niestosowania się do zaleceń instruktora, kursant deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu bądź niepożądanych uszkodzeń ciała, nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku właścicielki Rajskiego Pola, jak i instruktora prowadzącego. Deklaracja ta jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

17. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, może zostać wyproszona ze studia. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach opisanych w Regulaminie. 

18. Kursant nie może wykonywać ćwiczeń bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi inaczej. 

19. Strojem obowiązującym na zajęcia jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych. 

20. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię, która może powodować uszkodzenia sprzętu oraz ciała. 

21. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem. 

22. Na terenie studia należy zachować kulturę osobistą i czystość. 

23. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia studia. Uczestnik zajęć, który spowodował szkodę w mieniu studia, zobowiązany jest do jej naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie, odpowiadają ich opiekunowie prawni. 

24. Pionowe drążki można czyścić tylko i wyłącznie preparatem do tego przeznaczonym, wskazanym przez instruktora. 

25. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie lub zakręcanie rurek bez zgody instruktora. 

26. W przypadkach zajęć z użyciem drążka pionowego, nie zaleca się stosowania tłustych balsamów, które mogłyby spowodować ześlizgnięcie się z drążka. 

27. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć tylko za zgodą opiekuna prawnego. 

28. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy. 

29. Instruktor zobowiązuje się do rozpoczynania i kończenia treningu zgodnie z grafikiem. 

30. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń, kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć. 

31. Podczas zajęć kursant zobowiązany jest do informowania instruktora o złym samopoczuciu, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego i innych. 

32. W celu stworzenia nowej grupy, muszą zapisać się do niej minimum 4 osoby. Aby zajęcia się rozpoczęły. 

33. W przypadku, gdy liczba kursantów osiągnie maksimum tj. 7/8/15 osób (w zależności od rodzaju zajęć) – lista zapisów zostaje zamknięta. Wówczas można zapisać się na listę rezerwową. Gdy zwolni się miejsce, uczestnik z listy rezerwowej zostanie o tym poinformowany. 

34. Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku, gdy liczba kursantów spadnie poniżej 4 osób. Zmiany będą konsultowane z uczestnikami tych grup. 

35. W przypadkach losowych, gdy określony wcześniej instruktor, nie będzie mógł poprowadzić swoich zajęć, zostanie wyznaczone zastępstwo na te zajęcia. 

36. Studio zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku i zobowiązuje się umieścić taką informację z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce „cennik”. 

37. Studio może wykonywać fotorelacje oraz wideorelacje na potrzeby promocji i reklamy. W takich przypadkach kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas publikacji. 

38. Osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających będą wypraszane ze studia. Przy próbie stawiania oporu, studio ma prawo wezwać policję. 

39. Teren studia Rajskie Pole jest terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani miejscem ogólnodostępnym. Na terenie studia znajdować się mogą tylko określone osoby w określonych godzinach i spełniające kryteria tego regulaminu. 

40. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją uczestnicy powinni zgłaszać drogą mailową, na adres mailowy studia (rajskiepole@gmail.com), wraz z opisem i uzasadnieniem, nie później niż 7 dni od zaistniałej podstawy reklamacji. 

41. W sprawach nieobjętych w regulaminie, decyzja należy do właścicielki studia Klaudii Wabinskiej.