REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

RAJSKIE POLE BY KLAUDIA WABINSKA

I WARUNKI OGÓLNE

1. Studio prowadzone jest przez Rajskie Pole by Klaudia Wabinska, NIP: 6961901813, REGON: 523021170, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Rynek 22, 63-800 Gostyń, zwanym dalej Rajskie Pole.

2. Rajskie Pole oferuje zajęcia oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze tanecznym i sportowym, które będą odbywać się w studiu położonym pod adresem Rynek 22, 63-800 Gostyń.

3. Rajskie Pole realizuje zajęcia dla zarejestrowanych uczestników, zwanych dalej Kursantami, w formie grupowej, indywidualnej lub poprzez wynajem sali do samodzielnych treningów.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, za pisemną zgodą opiekunów prawnych. 5. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajskiego Pola oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Rajskie Pole danych osobowych, w celach informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO).

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą elektroniczną, poprzez maila rajskiepole@gmail.com, media społecznościowe tj. Facebook/Instagram, lub telefonicznie pod numerem 796569449. W zgłoszeniu powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres mailowy Kursanta.

2. Kursant ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym zakupieniu karnetu imiennego lub pojedynczej wejściówki. Zakupu należy dokonać najpóźniej dzień przed zajęciami.

3. Karnet obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji (tj. od pierwszych zajęć, w których uczestniczy Kursant). W przypadku niewykorzystania karnetu, nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę lub inny termin. Rajskie Pole nie zwraca również kwoty za niewykorzystane wejścia na zajęcia.

4. Na prośbę Kursanta posiadającego aktywny karnet, Rajskie Pole może założyć stałą rezerwację na wybrane zajęcia, o ile są dostępne wolne miejsca. Stała rezerwacja umożliwia zarezerwowanie miejsca na dane zajęcia, danego dnia o danej godzinie. Rezerwacja będzie aktywna z tygodnia na tydzień w ramach aktywnego karnetu. W przypadku braku wolnych miejsc, Kursant ma możliwość wpisania się na listę rezerwową.

5. Rajskie Pole ma prawo do usunięcia nieopłaconej rezerwacji oraz usunięcia stałej rezerwacji Kursanta, który nie posiada aktywnego karnetu i nie pojawia się na zajęciach, z których wcześniej się nie wypisał.

6. Liczba wolnych miejsc w grupach jest ograniczona.

7. Szczegółowe informacje na temat zajęć, karnetów i cen są dostępne w siedzibie Rajskie Pole, na Facebooku oraz Instagramie.

III PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających. Osoby będące pod wpływem tych substancji nie mają prawa wstępu do Rajskiego Pola.

2. Instruktor zobowiązuje się pilnować porządku zajęć, rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem Rajskiego Pola. Jednocześnie Rajskie Pole zastrzega sobie prawo do przesunięć wynikających z sytuacji losowych, jednak nie dłuższych niż 10 minut.

3. Kursant nie ma prawa przebywać na sali treningowej poza zajęciami ze względów bezpieczeństwa. Na salę Kursanci wchodzą razem z instruktorem. Wyjątkiem są zajęcia open pole oraz wynajem sali.

4. Rajskie Pole informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Kursantów w trakcie trwania zajeć. Jednocześnie Kursant deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, którego doznał w wyniku niezastosowania się do poleceń i uwag instruktora.

5. Studio Rajskie Pole znajduje się na terenie prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną, ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z Regulaminu Rajskiego Pola. Nie jest dozwolone, by osoby postronne, bez względu na reprezentowany podmiot, mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usług, Rajskie Pole chroni prywatność Kursantów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb, pod zarzutem utrudniania pracy.

6. Każda osoba, która przebywa w Rajskim Polu, musi być osobą do tego upoważnioną np. aktywnym Kursantem. Osoby nieupoważnione zmuszone są opuścić placówkę w trybie natychmiastowym, chyba że właściciel lub instruktor obecny w studio, zdecydują inaczej.

7. Każdy karnet jest wiążącą umową zawartą pomiędzy Kursantem a Rajskim Polem i określa personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce z naruszeniem wskazanych warunków.

8. Każdy Kursant powinien we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

9. Każdy Kursant deklaruje, iż zdaje sobie sprawę z ryzyka powstawania ewentualnych siniaków, otarć, oparzeń skóry i urazów mięśniowych, powstałych w wyniku ćwiczeń na drążku.

10. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

11. Przebywać na sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym lub boso, w zależności od rodzaju zajęć.

12. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się w Rajskim Polu. W przypadku uszkodzenia sprzętu w wyniku niezastosowania się do zalecenia, Rajskie Pole może rościć prawa do odszkodowania.

13. W dniu zajęć nie należy smarować ciała balsamami, kremami, oliwkami itp., ponieważ zmniejsza to przyczepność do drążka i zwiększa ryzyko wypadku.

14. Kursant zapisując się na zajęcia, oświadcza akceptację Regulaminu oraz potwierdza stan zdrowia, pozwalający na udział w zajęciach. Oświadczenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

IV BEZPIECZEŃSTWO I PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Kursant zobowiązuje się stosować do zaleceń instruktora, wykonywać pełną rozgrzewkę i przykładać staranność do wykonywanych ćwiczeń podczas całego treningu.

2. W przypadku spóźnienia na zajęcia i pominięcia elementów rozgrzewkowych lub niestosowania się do zaleceń instruktora, Kursant deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu bądź niepożądanych uszkodzeń ciała, nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Rajskiego Pola, jak i instruktora prowadzącego. Deklaracja ta jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, może zostać wyproszona z zajęć w Rajskim Polu. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Podczas zajęć Kursant jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

5. Kursant ma prawo do używania środków zwiększających przyczepność do rury uprzednio zaakceptowanych przez Rajskie Pole.

6. Sprzęt sportowy należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego celu, dostępnymi w Rajskim Polu.

7. Zabroniona jest samodzielna zmiana rury ze statycznej na statyczno-obrotową i odwrotnie.

8. Kursant nie może wykonywać ćwiczeń bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi inaczej.

9. Kursanci mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia studia lub jego wyposażenia lub używanego sprzętu od razu trenerowi lub właścicielowi Rajskiego Pola. Użytkowanie sprzętu przez Kursanta, niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód zgodnie z Kodeksem Cywilnym, będzie skutkowało koniecznością pokrycia kosztów naprawy szkód zależną od wyceny szkody przez osobę lub podmiot, który będzie likwidował tę szkodę.

10. Godziny open pole są dostępne w grafiku opublikowanym na Facebooku. Kursant zapisuje się na open pole na tej samej zasadzie, co na pozostałe treningi, z wyjątkiem zasad korzystania ze stałej rezerwacji. Uczestnicy open pole (osoby korzystające z usługi wynajmu) deklarują, że są najemcami sali i nie angażują w jej wykorzystanie (przeznaczenie wynajmu) Rajskiego Pola, co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Kursant podczas korzystania z sali w ramach najmu zwalnia z odpowiedzialności Rajskie Pole, niemniej jednak Rajskie Pole dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy i przygotować go do wynajmu.

11. Rajskie Pole nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Kursant deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zaginięcia rzeczy pozostawionych w szatni. Deklaracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

V NIEOBECNOŚĆ I ODRABIANIE ZAJĘĆ

1. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant może odrobić je w grupie o podobnym poziomie lub innych zajęciach wskazanych przez Rajskie Pole, przed upływem terminu aktywności karnetu.

2. Zajęcia można odrobić wyłącznie w przypadku, gdy Kursant powiadomi Rajskie Pole o swojej nieobecności maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, na które był zapisany.

3. W przypadku braku informacji, nieobecność traktowana jest jako udział w zajęciach.

4. W przypadku nieobecności na zajęciach, Rajskie Pole nie zwraca Kursantowi wpłaconej kwoty.

5. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby osób na zajęciach,Rajskie Pole ma prawo odwołać zajęcia, rozwiązać grupę lub połączyć dwie grupy o podobnym poziomie.

6. W przypadku choroby lub niedyspozycji prowadzącego zajęcia, Rajskie Pole ma prawo wyznaczyć innego instruktora prowadzącego, bez konieczności informowania Kursantów o zmianie.

7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zależnych od Rajskie Pole, zajęcia będą odrabiane w trybie ustalonym przez Rajskie Pole, nastąpi

a) ustalenie innego terminu
b) adekwatne wydłużenie karnetu

8. Rajskie Pole zobowiązuje się do poinformowania Kursantów o odwołaniu zajęć na min. 3 godziny przed ich rozpoczęciem, poprzez aplikację Fitssey, Messengera, Instagrama, lub telefonicznie pod numerem 796569449. 9. W przypadku konieczności odwołania zajęć na mniej niż 3 godziny przed ich rozpoczęciem, w wyniku wypadków losowych, Rajskie Pole skontaktuje się z Kursantem w celu ustalenia możliwości odrobienia zajęć.

VI WIZERUNEK, OCHRONA DANYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Kursant uczestniczący w zajęciach oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Rajskim Polu (głównie podczas wydarzeń sportowych, warsztatów, zajęć specjalnych) zarówno w postaci fotografii, jak i wideo, i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Kursant zostanie każdorazowo poinformowany o tym, że na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub wideo. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na tworzenie materiałów foto i wideo, proszone są o niepozowanie i usunięcie się z przestrzeni zdjęcia lub wideo, oraz poinformowanie o tym osoby wykonującej materiały, w momencie jego powstawiania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć wideo, na których inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie wydarzenia / usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

2. W nawiązaniu do pkt I ust. 1 Regulaminu oświadczamy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe Kursantów są dostępne są w załączniku, jaki stanowi Klauzula Informacyjna RODO.

3. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Rajskie Pole. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Rajskiego Pola lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania utworów w rozumieniu i w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub jakiekolwiek naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Rajskiemu Polu, legitymuje Rajskie Pole do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów uprawniających do ochrony swoich praw, przede wszystkim w drodze postępowania sądowego.

VII MONITORING

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kursantom oraz ochrony mienia studia, Rajskie Pole prowadzi nadzór w postaci środków technicznych, umożliwiających rejestrację obrazu.

2. Monitoring jest prowadzony:
1) na sali treningowej
2) w recepcji studia.

3. Monitoring prowadzony w Rajskim Polu nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz szatni.

4. Monitoring jest prowadzony za pomocą:
1) kamer rejestrujących obraz wideo zapisujących materiał na kartach SD.

5. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków (tablic informacyjnych).

6. Rajskie Pole przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

7. Okres przechowywania danych wynosi do 90dni, a następnie dane ulegają usunięciu. W praktyce okres ten może być krótszy niż 90dni. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu.

8. Administratorem danych osobowych zebranych w wyniku monitoringu jest Rajskie Pole by Klaudia Wabinska z siedzibą w Gostyniu; Rynek 22, 63-800 Gostyń.

9. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego mają następujące osoby: 1) właścicielka Rajskiego Pola- Klaudia Wabinska.

10. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej na podstawie zgody udzielonej przez jej opiekuna prawnego, niniejszy Regulamin dotyczy i obowiązuje także odpowiednio jej prawnych opiekunów.

2. W związku z założeniem, iż zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, każdy Kursant przed przystąpieniem do pierwszych zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania go. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

3. Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty jego aktywowania.

4. Uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz miejsca w grupie na dane zajęcia. Rezerwacja miejsca rozumiana jest jako deklaracja obecności.

5. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby posiadające aktywny, opłacony karnet.

6. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest do zgłoszenia w recepcji, w celu weryfikacji karnetu.

7. Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani jedne zajęcia z winy instruktora lub studia.

8. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy.

9. Na terenie studia należy zachować kulturę osobistą i czystość.

10. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.

11. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń, kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć.

12. W celu utworzenia nowej grupy, muszą zapisać się do niej minimum 4 osoby aby grupa wystartowała.

13. Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku, gdy liczba kursantów spadnie poniżej 4 osób. Zmiany te będą konsultowane z uczestnikami tych grup.

14. Studio zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku i zobowiązuje się umieścić taką informację z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem w grupie na Facebooku stworzonej dla wszystkich kursantek Rajskiego Pola.

15. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją, uczestnicy mogą zgłaszać drogą mailową (rajskiepole@gmail.com), wraz z opisem i uzasadnieniem, nie później niż 7 dni od zaistniałej podstawy reklamacji.

16. Sytuacje nieprzewidziane w Regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie. Decyzja należy do właścicielki studia- Klaudii Wabinskiej.

17. Rajskie Pole zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie o czym każdorazowo powiadomi Kursantów posiadających Karnet aktywowany przed nastąpieniem takich zmian.